21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

Pravilnik
o radioamaterskim diplomama

 

kojim se uređuju odnosi prema diplomama i priznanjima pokrenutima unutar Hrvatskog radioamaterskog saveza

 

 

Čl. 1

Ovaj Pravilnik uređuje odnose prema diplomama i priznanjima pokrenutima unutar Hrvatskoga radioamaterskog saveza (u daljnjem tekstu: HRS) od strane njegovih radnih tijela, članica ili pojedinaca, te određuje da postoje tri vrste diploma:

 

   

 1. službene diplome HRS-a (diplome koje pokreće HRS )

   

   

 2. diplome priznate od strane HRS-a (diplome koje pokreću pojedinci ili udruge, poštujući uvjete određene ovim Pravilnikom)

   

   

 3. ostale diplome (diplome koje, prema svojim kriterijima, pokreću pojedinci, članovi HRS-a)

   

 

Odluku o vrsti diploma iz čl.1 donosi Izvršni odbor HRS-a (dalje: IO HRS-a).

 

 

Čl. 2

IO HRS-a imenuje "menadžera za diplome HRS-a", koji brine o pravilnom primjenjivanju ovoga Pravilnika, kao i o koordinaciji između menadžera za diplome iz čl.1. (t.1 i t.2) i radnih tijela HRS-a.

 

a) Službene diplome HRS-a

 

 

Čl. 3

Inicijativu o pokretanju službene diplome može dati radna grupa HRS-a, klub, pojedinac ili udruga radioamatera, a nakon što IO HRS-a usvoji prijedlog, vlasnik diplome postaje HRS.

 

 

Čl. 4

Ovisno o vremenskom trajanju, službene diplome HRS-a mogu biti:

   

 • diplome neograničenog trajanja

   

   

 • prigodne diplome koje se gase ispunjenjem uvjeta određenih u pravilu same diplome (proslave, obljetnice, ...)

   

Odluku o prestajanju izlaženja ovih diploma donosi IO HRS-a.

 

 

Čl. 5

U cilju pravilnog predstavljanja HRS u svijetu, diplome iz čl.1, t.1, moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

   

 • moraju biti tiskane na 200 gramskom papiru, formate A4

   

   

 • na njima mora biti otisnut naziv ”Hrvatski radioamaterski savez” ili logotip HRS-a

   

   

 • na njima može biti otisnut logotip udruga koje rade u okviru HRS-a, odnosno njihovih programa

   

   

 • moraju imati predviđeno mjesto za potpis menadžera za tu diplomu i potpis predsjednika HRS-a

   

   

 • motivi otisnuti na diplomi moraju biti u skladu s povodom izdavanja diplome ili s nekim motivom iz radioamaterske djelatnosti

   

 

 

Čl. 6

HRS imenuje osobu (menadžera) koji dragovoljno (bez posebne naknade) obavlja stručne poslove u svezi pojedine diplome.

Menadžer za pojedinu diplomu obavlja tehničke poslove koji u sebi uključuju:

   

 • brigu da uvjeti za osvajanje diplome budu u tijeku suvremenih radioamaterskih kretanja

   

   

 • u cilju aktualizacije svih tehničkih parametara na kojima se temelji smisao diplome, ažurira ih te odgovornom tijelu HRS-a predlažu eventualne promjene

   

   

 • (promptno) redovito vodi bazu podataka o osvajačima diplome

   

   

 • blisko surađuje sa Stručnom službom koju informira o osobama koje su stekle uvjete za pojedine stupnjeve diploma na njihov zahtjev

   

 

 

Čl. 7

Administrativne poslove obavlja Stručna služba HRS-a, a napose:

   

 • financijske i administrativne poslove glede zaprimanje zahtjeva za pojedine diplome, knjižice, naljepnice i ostalo iz pojedinog programa

   

   

 • obavještava menadžera o pristiglim zahtjevima

   

   

 • na temelju obavijesti dobivene od menadžera vodi brigu o ispisu diploma

   

   

 • sve poslove oko njihove distribucije (evidencija, otpremanje, ...)

   

 

 

b) Diplome priznate od strane HRS-a

 

 

Čl. 8

Radioamaterske diplome priznate od strane HRS-a (čl.1 t.2), su diplome čiji su inicijatori pojedini članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza, odnosno pojedine njegove članice (radioklubovi) ili slične radioamaterske udruge.

Inicijativu za priznavanje diploma od strane HRS-a, pokreće osnivač, obavještavajući o tome pismenim putem IO HRS-a. Nakon što razmotri pristigli prijedlog, IO o odluci obavještava osnivača.

 

 

Čl. 9

Prilikom uvrštavanja pojedine diplome u ovu kategoriju, HRS će cijeniti:

   

 • razloge njenog pokretanja

   

   

 • uvjete za njeno osvajanje

   

   

 • ime, odnosno njen naziv

   

   

 • izgled diplome.

   

HRS će kod ovakvih diploma:

   

 • prema svojim mogućnostima izdavaču pružiti jednokratnu potporu

   

   

 • predstavljati diplomu u svojim glasilima

   

   

 • promicati je i promovirati tijekom svojih aktivnosti

   

 

 

Čl. 10

Pokretač diplome iz čl.1 t.2 samostalno određuje menadžera odnosno odgovornu osobu koja obavlja sve administrativne poslove.

Pokretač diplome obvezuje se da će promptno ispunjavati sve obveze glede izdavanja i distribucije diplome, štiteći ugled Hrvatskog radioamaterskog saveza.

 

 

Čl. 11

U cilju pravilnog predstavljanja HRS u svijetu, diplome iz čl.1, t.2, moraju udovoljavati uvjete iz čl.5 ovog Pravilnika, osim uvjeta iz st.4 istoga člana (a koji se odnose na mjesto za potpis predsjednika HRS-a).

IO može, uz suglasnost osnivača, odrediti novog menadžera za tu diplomu, koji će od osnivača preuzeti svu dokumentaciju vezanu uz nju, ako se za to ukaže potreba.

 

 

Čl. 12

Nakon što neka od diploma stekne uvjete da bude u kategoriji diploma priznatih od strane HRS-a, a njen pokretač potom znatno promijeni parametre po kojima je i ušla u tu kategoriju (čl.5, napose čl.10, st.2), HRS može donijeti odluku o prestanku priznavanja navedene diplome kao ”diplome priznate od strane HRS-a”.

 

 

c) Ostale radioamaterske diplome

 

 

Čl. 13

Radioamaterske diplome navedene u čl.1. t.3 su diplome pokrenute od strane pojedinaca ili udruga, a koje ne poštuju obvezna pravila određena ovim Pravilnikom. HRS ih ne priznaje te ne preuzima nikakve obveze i posljedice glede istih.

 

 

d) Prijelazne odredbe

 

 

Čl. 14

Stupanjem na snagu ovog Pravilnike sve diplome iz čl.1, t.1 (službene diplome HRS-a), moraju se u roku od tri (3) mjeseca prilagoditi njegovim odredbama.

Pokretači diploma koji žele da njihove već pokrenute diplome budu svrstane pod čl.1, t.2 (diplome priznate od HRS-a), moraju u roku od šest (6) mjeseci učiniti potrebite promjene u skladu sa čl.11, st.1, te o tome pismenim putem obavijestiti menadžera za diplome HRS-a.

 

 

Čl. 15

Ovaj Pravilnik usvojen je 16. siječnja na sjednici IO HRS-a.

 

 

U Zagrebu, 16. siječnja, 2004.g.