21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

Radioklub Zagreb - 9A1ADE jedan od najstarijih klubova u Europi, u cilju promidžbe radioamaterizma i novih tehnologija  izdaje diplomu.
ZD Diploma
1. Diplomu mogu osvojiti svi licencirani i prijamni (SWL) radioamateri, koji održe određeni broj veza s radioamaterima grada Zagreba isključivo digitalnom vrstom rada. Vrijede sve veze na UKV-u, KV-u (uključujući  WARC bandove), te 6 m i 4m.
Dozvoljene su sve vrste digitalnih načina rada koje su dopuštene za radioamarersku primjenu, npr: rtty, psk31, psk63, throb, hell, mfsk, mt63, wsjt, stream, pactor, olivia ...  i druge, prema band planu IARU-a.
2. Za osvajanje diplome potrebno je održati slijedeći broj veza:
- postaje iz 9A                   10 veza
- postaje iz Europe             5 veza
- postaje izvan Europe        3 veze
3. Za diplomu vrijede veze održane sa radioamaterima  iz grada Zagreba.
Priznaju se veze održane poslije 5. srpnja 1992. godine.
4. Zahtjev za diplomu šalje se u obliku GCR-liste koja mora sadržavati sve podatke koji se i inače unose u log. QSL karte nije potrebno slati, ali manager  zadržava pravo traženja potvrde održanih veza od korespodenta. GCR-listu svojim potpisom moraju ovjeriti dva licencirana radioamatera.
Radioklub ZAGREB
(za diplomu ZAGREB DIGITAL)
Trg žrtava fašizma 14
10000 Z A G R E B
5. Cijena diplome iznosi 6 USD ili 5 EUR, a za članove HRS-a 20 KN.
6. Manager za diplomu,  je Zdravko Todorovski - 9A6ZT.
Sve dodatne informacije o diplomi mogu se dobiti od menadžera za diplomu      e-mailom   ( 9a6zt (a) hamradio.hr ).